กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมศักดิ์ โทสังคหะทิสากุล
วิชาคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

พระมหาหัตถพล กิตฺติพโล
วิชาคณิตศาสตร์