ฝ่ายบริหาร

พระครูวิริยานุวัตร
ผู้จัดการ

พระครูสังฆรักษ์โสรส ปิยสีโล
ที่ปรึกษาผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

พระมหาวุฒิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระครูสมุห์กฤษดากรณ์ มนฺตวีโร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

พระธีรภรณ์ ธีรญาโณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมัย ต้นเตย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประสิทธิ์ ศรีเพ็ชร
นายทะเบียน