กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมัย ต้นเตย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนัยนา เอื้อพงษ์กิติกุล
วิชาชีววิทยา/วิชาแนะแนว