กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่