กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่